در حال بارگذاری ...
 • آیین نامه صندوق

  آیین نامه ضوابط اجرایی صندوق اندوخته طوبی

  الف- افتتاح حساب

  ب- پس انداز

   ج- برداشت یا بستن حساب

  د- دریافت وام

  و- طرح خوشه تضامن

  ز- کارمزد وام

  ح- اطلاع رسانی

   

  الف- افتتاح حساب

            1- افتتاح حساب در صندوق اندوخته طوبی بر اساس اساسنامه مستلزم تحقق شروط زیر می باشد:

  • عضویت در صندوق
  • پذیرش مفاد اساسنامه و آیین­ نامه ­های اجرایی صندوق 
  • تعهد پرداخت حداقل شهریه افتتاح حساب و نیز شهریه ­های مصوب ماهیانه بصورت مستمر و بدون وقفه

   

            2- افتتاح حساب برای افراد زیر 18 سال مطابق قانون می بایست توسط ولی قانونی آنها انجام شود.

            3- پس از تایید عضویت و ایجاد کد کاربری، متقاضی موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به پرداخت شهریه افتتاح حساب  اقدام نماید.

            4- متقاضی موظف است حداقل مبلغ تعیین شده جهت افتتاح حساب را بصورت یکجا پرداخت نماید.

            5- تاریخ وصول مبلغ شهریه افتتاح حساب بعنوان تاریخ عضویت در صندوق به شمار می­ آید.

  ب – پس انداز

             1- پس انداز اعضاء صندوق به دو شیوه ایجاد می گردد:

       الف- شهریه ماهیانه: حداقل شهریه ماهیانه برای اعضاء عادی صندوق همه ساله بر مبنای پنج درصد حداقل حقوق پایه قانون کار آن سال تعیین می­گردد که مبلغ دقیق آن در ابتدای سال توسط هیات­ مدیره تعیین و پس از تایید هیات امنا اعلام می­گردد. این رقم برای اعضاء دانش آموز موسسه خواجه نصیر طوسی در دوره دبستان 0.7 درصد حداقل حقوق پایه قانون کار برای دانش آموزان دوره متوسطه اول 1 درصد و در دوره دوم متوسطه 1.5درصد حداقل حقوق پایه قانون کار می باشد.

      ب- پس اندازهای موردی: مبالغی است که بصورت موردی توسط عضو در حساب پس ­انداز منظور می­گردد. که برای این مبلغ حد خاصی مشخص نشده است اما استفاده از آن به ­عنوان مبنا جهت دریافت وام تابع قوانین خاصی است که در ادامه بدان اشاره خواهد شد.

             2- پرداخت پس انداز بصورت ماهیانه اجباری می باشد این مبلغ الزاما باید بصورت ماهیانه پرداخت گردد بنابر این حتی اگر پس انداز موردی چند برابری نسبت به پس انداز ماهیانه واریز گردد بازهم پرداخت پس انداز ماهیانه الزامی می باشد.

            3- شهریه ماهیانه اعضاء می­ بایست از طریق سامانه الکترونیکی پرداخت گردد.

             4- در صورتی­که عضوی بیش از 60 روز متوالی شهریه خود را پرداخت ننماید حساب وی به حالت تعلیق درخواهد آمد و نا زمانی که حساب غیر فعال باشد عضو نمی­ تواند تقاضای وام جدید بنماید. بدیهی است هرگونه تقاضای وامی که از قبل نیز ارائه شده باشد کان لم یکن تلقی خواهد شد.

            5- عضوی که بدهی وام داشته باشد در صورتی که دو ماه متوالی پس انداز ماهیانه خود را پرداخت ننماید به وی اخطار داده خواهد شد و چنانچه ظرف مدت یک هفته پس انداز معوق خود را پرداخت ننماید می بایست کل بدهی وام خود را بصورت یکجا پرداخت نماید.

            6- در صورتی­که عضوی بیش از شش ماه شهریه خود را پرداخت ننماید و بدهی وام نیز نداشته باشد موجودی وی به حساب­های راکد منتقل می ­گردد. بدیهی است فعال شدن مجدد عضویت فرد منوط به تایید هیات­ مدیره و تحقق شرایط اعلامی توسط هیات­ مدیره می­باشد.

  ج – برداشت یا بستن حساب

            1- اگر عضوی درخواست برداشت یا بستن حساب پس ­اندازش را داشته باشد می بایست تقاضای خود را از طریق سامانه اعلام نماید. البته این پرداخت به شرطی انجام خواهد شد که تراز حساب بین بدهکاری و بستانکاری فرد برقرار باشد. یعنی چنانچه دیون فرد بیش از پس انداز وی باشد امکان برداشت از حساب وجود ندارد.

             2- اگر عضوی با موجودی خود دریافت وام عضو دیگری را ضمانت کرده باشد این ضمانت درحکم دیون فرد محسوب می ­شود و تا مادامی که میزان بدهی آن عضو بیش از پس­ انداز وی باشد، امکان برداشت از حساب وجود ندارد همچنین در صورتی که عضو به صورت اعتباری ضمانت وامی را برعهده داشته باشد نیز امکان برداشت و یا بستن حساب را نخواهد داشت.

            3- برداشت از حساب باعث کسر امتیاز از سبد امتیازی عضو می­ گردد. که در ادامه به میزان و نحوه کسر امتیاز اشاره خواهد شد.

            4- افراد زیر 18 سال تا رسیدن به سن قانونی امکان برداشت از حساب خود را ندارند و در صورت تقاضا، تنها ولی یا قیم وی که در هنگام افتتاح حساب اوراق را امضاء نموده است می تواند نسبت به برداشت از حساب اقدام نماید.

            5- درصورتی­که هیات­ مدیره با توجه به مفاد اساسنامه بخواهد عضویت فردی را در صندوق لغو نماید این ­کار پس از وصول تمامی مطالبات انجام خواهد شد.

            6- در صورتی­که فردی با اختیار خود از عضویت صندوق خارج شود اما پس ازمدتی درخواست عضویت مجدد در صندوق را داشته باشد، این موضوع در هیات­ مدیره بررسی و در صورت تایید، فرد می­ تواند به­ عضویت صندوق درآید. در این حالت کلیه سوابق امتیازات قبلی وی حذف خواهد شد  و امتیاز افتتاح حساب نیز به عضو تعلق نخواهد گرفت.

            7- در صورتی که عضوی درخواست برداشت و یا بستن حساب را داشته باشد صندوق مبلغ مورد نظر را حداکثر تا یک ماه بعد از تاریخ درخواست به حساب اعلام شده در بدو عضویت واریز خواهد نمود.

            8- با توجه به مکانیزه بودن فرآیند واریز وجه برداشت از حساب، واریز وجه به حسابی که به نام عضو نباشد امکان پذیر نمی باشد.

  د – دریافت وام

            1- پرداخت وام براساس سیستم سبد امتیازی در صندوق انجام خواهد شد که شرح این روش امتیازی در ادامه خواهد آمد.

            2- هر عضو با هزینه­ کردن امتیاز خود به شرط نداشتن بدهی وام می­ تواند درخواست دریافت وام ارائه نماید.

            3- هرچه میزان امتیاز عضو در این سیستم بیشتر باشد مبلغ وام پرداختی بیشتر خواهد بود اما این مبلغ از چهار برابر موجودی عضو نمی­ تواند بیشتر باشد.

            4- هر عضو یک روز بعد از تسویه وام قبلی می ­تواند تقاضای وام جدید ارائه نماید اما در صورتیکه به هر دلیل وام قبلی خود را زودتر از 30 روز مانده به موعد مقرر قسط آخر تسویه نموده باشد می­ بایست حداقل دو ماه صبر نموده و سپس تقاضای دریافت وام جدید را ارائه نماید.

            5- دانش آموزان مجتمع خواجه نصیر طوسی و مدارس وابسته و تابعه که به عضویت صندوق درآمده اند به هر میزان در صندوق پس انداز نمایند امتیازات دریافت وامشان بیشتر خواهد شد اما تا زمان فارغ التحصیلی امکان دریافت وام نخواهند داشت.

            6- اولویت پرداخت وام براساس زمان تقاضای وام خواهد بود. در شرایط اضطرار که با اجماع اعضاء هیات­ مدیره مشخص می­ شود وام خارج از نوبت پرداخت خواهد شد

            7- امتیازات سبد امتیازی هر عضو براساس ملاک­های زیرمحاسبه و تخصیص داده خواهد شد:

  • افتتاح حساب: 500000 امتیاز مثبت
  • پس انداز: هر هزار تومان پس انداز در هر روز 1 امتیاز مثبت 
  • برداشت از حساب: هر هزار تومان برداشت از حساب 100 امتیاز منفی
  • سابقه عضویت: هر روز سابقه عضویت 200 امتیاز مثبت
  • دریافت وام: هرفقره وام دریافتی 100000 امتیاز منفی
  • مبلغ وام­ های دریافتی: هر هزار تومان وام در هر ماه 12 امتیاز منفی
  • تاخیر بازپرداخت اقساط: هر هزار تومان در هر روز تاخیر 4 امتیاز منفی
  • تعجیل بازپرداخت اقساط: هر هزار تومان در هر روز تعجیل 0.2 امتیاز مثبت
  • حضور در جلسات احتمالی صندوق: 50000 امتیاز مثبت (برای اعضا بالای 18 سال)
  • سایر: امتیازهای موردی که توسط هیات امنا مصوب و تخصیص داده می شود

            8- به دانش آموزان عضو در هنگام فارغ التحصیلی و رسیدن به سن قانونی حسب نظر هیات مدیره و با عنایت به منابع مالی موجود معادل 10 الی 50 درصد امتیازات کسب شده به وی امتیاز تشویقی تعلق خواهد گرفت که باعث بالا رفتن سقف وام های پرداختی خواهد شد. همچنین به فارغ التحصیلان موسسه خواجه نصیر الدین طوسی که عضو صندوق می باشند در هنگام ازدواج یک میلیون امتیاز تعلق خواهد گرفت.

            9- تعداد ماه­ های بازپرداخت وام می تواند از 1 ماه تا 36 ماه متغیر باشد که تعداد این ماه­ها بسته به تقاضا و میزان امتیاز فرد قابل تغییر است. طبیعتا هرچقدر تعداد ماه های بازپرداخت بالاتر باشد امتیاز بیشتری باید توسط عضو هزینه گردد.

            10- امتیازات افراد برای دریافت وام بصورت روزانه محاسبه و از طریق سامانه اینترنتی صندوق قابل مشاهده خواهد بود.

            11- ملاک در پرداخت وام، موجودی فرد و وضعیت فرد در جدول امتیازات در روز تشکیل جـلسه هیات­ مدیره می­باشد و وضـعـیت فرد در روز تـقـاضای وام مـلاک نمی­باشد.

            12- متقاضی وام پس از اعلام تصویب مبلغ وام در هیات مدیره، ظرف مدت اعلام شده در دعوتنامه می­بایست برای دریافت وام مراجعه نماید بعد از این مدت اگر متقاضی نیاز به دریافت وام داشته باشد باید مجددا فرم تقاضای وام با تاریخ روز پرنماید و در نوبت دریافت وام قرارگیرد.

            13- بازپرداخت وام دریافتی باید با ارائه اسناد و اوراق بهادار توسط متقاضی و یک یا چند نفر ضامن و به روش پلکانی به شرح زیر ضمانت گردد:

               13-1- نوع ضمانت وام های دریافتی بسته به میزان وام دریافتی براساس فرمول زیر تعیین خواهد شد:

                       موجودی عضو - مبلغ وام =مبلغ فاقد پشتوانه

  پس از تعیین گروه ضمانت وام براساس مفادجدول زیر ، اسناد ضمانت براساس گروه ضمانت و به مبلغ کل وام مورد نیاز می بایست توسط متقاضی ارائه گردد:

  گروه ضمانت

  مبلغ فاقد پشتوانه

  نوع ضمانت
  1 صفر تا 10.000.000 تومان حداقل 1 فقره چک یا سفته معادل آن یا ضمانت توسط خوشه
  2 10.000.001 تا 30.000.000 تومان حداقل 1 فقره چک یا سفته معادل آن + ضمانت کتبی یک نفر ضامن عضو/ یا ضمانت توسط خوشه
  3 30.000.001 تا 45.000.000 تومان 2 ضامن با چک یا سفته یا ضمانت توسط خوشه 
  4 45.000.001 تا 60.000.000 تومان 2 ضامن با چک یا سفته یکی از ضمانتها الزاما چک با ضمانت توسط خوشه 
  5 60.000.001 تا 80.000.000 تومان 2 ضامن با چک یا ضمانت توسط خوشه 
  6 80.000.001 تا ... رهن ملک یا ضمانت توسط خوشه 

   

               13-2-ارائه ضمانت توسط هر فرد تابع شرایطی به شرح زیر می باشد:

  ضمانت با اسناد

  ضمانت اعتباری

  غیر اعضاء حداکثر یک وام با سقف مبلغ 300.000.000 ریال فقط با چک
  اعضاء عادی یک وام تا سقف مجاز صندوق یا دو وام با سقف کل 400.000.000 ریال یک وام تا سقف مجاز صندوق و یا دو وام با سقف کل 200.000.00 ریال
  اعضاء در استخدام موسسه یا بنیاد خواجه نصیر طوسی یک وام تا سقف مجاز صندوق یا سه وام با سقف کل 500.000.000 ریال یک وام تا سقف مجاز صندوق و یا سه وام با سقف کل 400.000.00 ریال
  اعضاء خوشه 3 نفره تعداد نامحدود وام با سقف کل 1.300.000.000 ریال
  اعضاء خوشه 5 نفره تعداد نامحدود وام با سقف کل 1.900.000.000 ریال
  اعضاء خوشه 7 نفره تعداد نامحدود وام با سقف کل 2.300.000.000 ریال

               13-3- در صورتیکه اوراق ضمانت، چک فردی غیر از عضو باشد گواهی امضاء صاحب چک نیز باید ارائه گردد.

               13-4- مبلغ اوراق ضمانت، برابر مبلغ وام دریافتی می باشد.

               13-5- اوراق ضمانت باید در وجه بنیاد خواجه نصیر طوسی باشد و از درج هرگونه مطلب اضافی مانند " بابت ضمانت وام " و.... خودداری گردد.

               13-6- گواهی کسر از حقوق از نهادهای دولتی و عمومی و نیز موسسات و شرکتهای خصوصی مورد وثوق صندوق پذیرفته خواهد شد.

               13-7- پس از بازپرداخت دیون اوراق ضمانت در صورتیکه متعلق به عضو باشد به وی عودت داده می شود و در صورتیکه متعلق به غیر باشد باید صاحب اوراق شخصا برای دریافت مراجعه نماید در صورت عدم مراجعه، این اسناد حداکثر 3 ماه نگهداری می شود پس از این مدت، طی صورتجلسه هیات مدیره صندوق، این اسناد ابطال و در صورت لزوم امحاء می گردد.

            14-حداکثر مبلغ وام قابل پرداخت در صندوق یک میلیارد ریال و حداکثر تعداد ماههای بازپرداخت 36 ماهه خواهد بود.

            15-اعضاء هیات امناء، هیات مدیره و بازرسین صندوق در زمان تصدی خود نمی­ توانند ضامن دریافت وام اعضاء شوند. اما چنانچه قبل از قبول مسئولیت ضامن فردی شده باشند ادامه این ضمانت بلامانع است.

            16- درصورتی که عضوی بیش از یک ماه اقساط وام را پرداخت نکند به وی اخطار داده می­شود و اگر بیش از 2 ماه در بازپرداخت دیون تاخیر داشته باشد به وی اخطار کتبی داده می­ شود و اگر بیش از 3 ماه اقساط پرداخت نشد هیات امناء نسبت به وصول مطالبات از محل ضمانت وام اقدام می­نماید.

            17-در صورت تاخیر در بازپرداخت اقساط وام، تقاضای وام جدید منوط به سپری شدن دو برابر جمع تعداد روزهای تاخیر در پرداخت هر یک از اقساط وام قبلی می باشد.(تعداد روزهای تاخیر یا تسریع در پرداخت هریک از اقساط وام با یکدیگر جمع می شود و دو برابر تعداد روزهای حاصل جمع عضو امکان ارائه درخواست وام جدید نخواهد داشت)

            18- در صورتی که عضو تاکنون وامی دریافت ننموده باشد حداقل می بایست 90 روز از تاریخ افتتاح حساب در صندوق گذشته باشد تا بتواند وام جدید درخواست نماید. 

          19- اعضاء صندوق می توانند علاوه بر استفاده از روش ضمانت پلکانی از طرح "خوشه تضامن" برای ضمانت وام دریافتی خود استفاده نمایند که در ادامه به مشروح شرایط و ضوابط این طرح اشاره شده است. 

  و – طرح خوشه تضامن

          1- تعاریف و ویژگی های طرح

  1-1-             در طرح خوشه تضامن اعضاء صندوق می توانند به صورت زنجیره ای وام یکدیگر را ضمانت نمایند.

  1-2-             به هر گروه از اعضاء طرح خوشه تضامن یک خوشه گفته می شود.

  1-3-             متقاضیان این طرح در خوشه های سه ، پنج و یا  هفت نفره  ساماندهی می شوند.

  1-4-             ضمانت وام ها در قالب این طرح بصورت تضامنی خواهد بود و تمام اعضاء در خصوص دیون وام سایر اعضاء هم خوشه مسئولیت خواهند داشت.

  1-5-             عضوی که بخواهد از طرح خوشه تضامن برای ضمانت وامش استفاده کند باید به نحو مقتضی و با شیوه اعلامی توسط صندوق رضایت سایر اعضاء هم خوشه را جلب نماید.

  1-6-             ضمانت وام طرح خوشه تضامن فقط مخصوص اعضاء یک خوشه است و وام افراد خارج از خوشه را نمی توان ضمانت نمود.

  1-7-             در صورت عدم پرداخت اقساط وام توسط هر یک از اعضاء یک خوشه در سه ماه متوالی صندوق مجاز است از تمامی پس اندازها، اسناد و اوراق بهادار اعضاء آن خوشه برای وصول مطالبات خود استفاده نماید.

  1-8-             اعضاء خوشه مانند گذشته و براساس آئین نامه اجرایی صندوق می توانند بصورت انفرادی نیز وامی را ضمانت نمایند که این امر ارتباطی به وام های خوشه مربوطه ندارد. 

  1-9-           خروج از خوشه منوط به تسویه وام های قبلی یا تراز مثبت حسابهای بدهکار و بستانکار اعضاء باقیمانده خوشه می باشد . همچنین با معرفی فرد جایگزین امکان خروج از خوشه امکان پذیر می باشد.

  1-10-           در صورتی که هر یک از اعضاء خوشه اقساط معوق وام داشته باشند امکان ضمانت وام جدید را نخواهند داشت.

  2- شرایط عضویت در طرح خوشه تضامن

  2-1-             تمامی اعضاء طرح باید حداقل 18 سال تمام داشته باشند.

  2-2-             اعضاء یک خوشه نمی توانند رابطه فامیلی شامل نسبت پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، داماد، عروس، پدر شوهر، پدر زن، مادر شوهر، مادر زن با یکدیگر داشته  باشند. 

  2-3-             متقاضیان براساس شناخت و اعتماد قبلی می بایست نسبت به انتخاب هم گروه های خود اقدام نمایند و صندوق دخالتی در معرفی افراد به یکدیگر نخواهد داشت.

  2-4-             اعضاء هم خوشه می بایست اطلاع کافی از محل سکونت، راه های ارتباطی و... یکدیگر داشته باشند. در صورت بروز هر گونه مشکل، صندوق از افشاء اطلاعات فردی به سایر اعضاء خوشه معذور می باشد.

  2-5-             متقاضیان باید خوشه های سه یا پنج و یا هفت نفره تشکیل دهند و تعداد کمتر یا بیشتر و مابین اعداد ذکر شده برای خوشه ها مورد پذیرش نمی باشد.

  2-6-             هر نفر فقط در یک خوشه می تواند عضو باشد و  عضویت در خوشه جدید منوط به خروج از خوشه قبلی مطابق ضوابط اعلامی می باشد.

  2-7-           ارائه 40 میلیون تومان سفته توسط هریک از اعضاء خوشه سه نفره ، یا ارائه 35 میلیون تومان سفته توسط هریک از اعضاء خوشه پنج نفره، یا ارائه 30 میلیون تومان سفته توسط هر یک از اعضاء خوشه هفت نفره

  2-8-            سفته های ارائه شده توسط اعضاء هر خوشه تا زمان خروج فرد از خوشه در نزد صندوق باقی خواهد ماند. همچنین پشت تمامی سفته های ارائه شده توسط سایر اعضاء هم خوشه امضاء می شود.

  2-9-             متقاضیان شرکت در این طرح در بدو عضویت اعتبار سنجی بانکی می شوند و در صورت نداشتن بدهی معوقه بانکی یا چک برگشتی امکان شرکت در طرح را خواهند داشت.

  2-10-          اطلاعات فردی متقاضی با استفاده از سامانه های هویت سنجی بررسی مجدد خواهد شد لذا لازم است اطلاعات فردی مندرج در صفحه شخصی  توسط متقاضی به روز رسانی گردد.

   

  3- مزایای مشارکت در طرح

                                          3-1-            بالا رفتن سقف ضمانت اسنادی به شرح جدول ذیل

  جدول ضمانت اسنادی و اعتباری وام ها

   

  ضمانت با اسناد

  ضمانت اعتباری

  غیر اعضاء

  حداکثر یک وام با سقف مبلغ 200.000.000 ریال فقط با چک

   

  اعضاء عادی

  یک وام تا سقف مجاز صندوق یا دو وام با سقف کل  400.000.000 ریال

  یک وام تا سقف مجاز صندوق و یا دو وام با سقف کل 200.000.00 ریال

  اعضاء در استخدام موسسه یا بنیاد خواجه نصیر طوسی

  یک وام تاسقف مجاز صندوق یا سه وام با سقف کل  500.000.000 ریال

  یک وام تا سقف مجازصندوق و یا سه وام با سقف کل 400.000.00 ریال

  اعضاء خوشه 3 نفره

  تعداد نامحدود وام با سقف کل 1.300.000.000 ریال

   

  اعضاء خوشه 5 نفره

  تعداد نامحدود وام با سقف کل 1.900.000.000 ریال

   

  اعضاء خوشه 7 نفره

  تعداد نامحدود وام با سقف کل 2.300.000.000 ریال

   

   

                                          3-2-            عدم نیاز به تامین وثائق مورد نیاز پلکان های جدول ضمانت وام

                                          3-3-            کم شدن کارمزد دریافت وام متناسب با تعداد اعضاء خوشه (برای خوشه های 3 نفره کارمزد 2.4 درصد، برای خوشه های 5 نفره، 2.3 درصد و برای خوشه های 7 نفره 2.2 درصد می باشد)

                                          3-4-            عدم نیاز به مراجعه حضوری اعضاء خوشه جهت ضمانت وام (بجز مرحله ثبت نام اولیه)

  ز – کارمزد وام

  جهت تامین هزینه­ های جاری صندوق مبلغی معادل دو و نیم درصد به ازای 12ماه بازپرداخت وام از مانده مبلغ وام منهای موجودی پس انداز متقاضی وام بعنوان کـارمـزد دریافت و به حساب صـندوق مـنظـور می­گردد.

  ح – اطلاع رسانی

            1- جهت اطلاع ­رسانی شفاف ­تر به اعضاء و تسهیل در اطلاع رسانی سامانه اینترنتی اطلاع رسانی در اختیار اعضاء صندوق قرار می­ گیرد که اخبار صندوق، صورتجلسات، آیین نامه­ ها، فرم­ها و نیز تمام تراکنش های مالی اعضاء صندوق در آن ثبت و ضبط می­ گردد. در این سامانه اعضاء می­توانند عملیات پرداخت شهریه و اقساط خود را بصورت آنلاین انجام دهند و یا تراکنش­های بانکی خود را ثبت نمایند.

            2- کلیه آیین­ نامه ها، صورتجلسه­ های هیات مدیره و... از طریق سامانه اطلاع­ رسانی خواهد شد و اعضاء موظفند بصورت مستمر به این سامانه مراجعه نمایند. بدیهی است ادعایی مبنی بر خسران در اثر عدم مراجعه به اطلاعیه های سامانه مسموع نخواهد بود. صندوق علاوه بر سایت اطلاع رسانی در کانال اطلاع رسانی صندوق در پیام رسان بله به آدرس @sat92ir نیز در خصوص اخبار صندوق، وام های مصوب و... اطلاع رسانی خواهد نمود. همچنین دعوتنامه های دریافت وام نیز از طریق پیام رسان بله برای متقاضیان ارسال خواهد شد. لذا لازم است تمامی اعضاء صندوق در این کانال عضو شوند.

  این آیین نامه در پنج صفحه و در تاریخ 1399/01/20 به تایید هیات امناء صندوق اندوخته طوبی رسیده است.