در حال بارگذاری ...
 • اساسنامه صندوق اندوخته طوبی

  بسمه تعالی

  اساسنامه صندوق اندوخته طوبی

  فصل اول : تعاریف:

  بنیاد: منظور بنیاد خیریه غیردولتی خواجه نصیر طوسی می باشد که مدیریت و پشتیبانی صندوق اندوخته طوبی را برعهده خواهد داشت.

  موسسه: مقصود موسسه فرهنگی آموزشی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد که کارکنان، فارغ التحصیلان و دانش آموزان آن به همراه خانواده های خود می توانند به عضویت صندوق اندوخته طوبی درآیند.

  صندوق: منظور صندوق اندوخته طوبی می باشد که با مدیریت و پشتیبانی بنیاد خیریه خواجه نصیر طوسی تاسیس و در چهارچوب این اساسنامه اداره می شود.

   

  فصل دوم : موضوع : هدف، نام

  ماده 1: صندوق اندوخته طوبی وابسته به بنیاد خیریه غیردولتی خواجه نصیر طوسی به منظور کمک به تامین نیازمندیهای ضروری اعضاء و افراد بی بضاعت ( با اولویت روستانشینان) تاسیس و در چهارچوب این اساسنامه اداره می گردد.

  ماده 2: موضوع: اعطای وام کارگشایی و تامین تسهیلات فرهنگی - رفاهی برای اعضای صندوق و افراد بی بضاعت (با اولویت روستانشینان) براساس مقررات این اساسنامه

  ماده 3: مرکز صندوق: مرکز صندوق واقع در تهران بلوار فردوس خیابان ابراهیمی جنوبی کوچه 12 پلاک 6 می باشد.

  ماده 4: مدت تشکیل صندوق از تاریخ 1392/10/01 به مدت نامحدود می باشد.

   

  فصل سوم : ارکان صندوق:

  ماده 5 : ارکان صندوق عبارتند از:

                   الف – هیات امناء، ب – هیات مدیره،   ج – بازرس صندوق

  ماده 6: حدود اختیارات و وظایف هیات امناء:

  هیات امناء صندوق که عالی ترین مرجع تصمیم گیری صندوق است همان هیات امناء بنیاد است و همزمان با تغییرات احتمالی در هیات امناء بنیاد، اعضاء هیات امناء صندوق نیز تغییر خواهد کرد. اعضاء هیات امناء صندوق هفت نفر می باشند.

  وظایف و اختیارات هیات امناء بدین شرح است:

  الف – انجام تغییرات در اساسنامه تحت شرایط مقرر در اساسنامه

  ب – انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرس برای مدت دو سال

  ج – بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص قبول استعفای هریک از اعضاء هیات مدیره و بازرسین و تعیین جانشین برای شخص مستعفی

  د – بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال صندوق

  ه – بررسی و تصویب عملکرد مالی و حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق در پایان هر سال مالی صندوق

  و – تصویب خط مشی، برنامه ها، نظامات و ضوابط صندوق

  ز – بررسی و تصویب ضوابط عضویت در صندوق

  ماده 7: نحوه تشکیل جلسات هیات امناء و انواع آن:

  جلسات هیات امناء صندوق به دو صورت عادی و فوق العاده به شرح زیر تشکیل می شود:

  الف – جلسات عادی هیات امناء حداقل دو بار در ماه و با برنامه ریزی و دعوت هیات مدیره تشکیل می گردد.

  ب – جلسات فوق العاده هیات امناء بر حسب ضرورت و با دعوت دو تن از اعضاء هیات امناء یا دو تن از اعضاء هیات مدیره و یا بازرس صندوق تشکیل خواهد شد.

  ماده 8: نحوه تشکیل جلسه هیات امناء:

  هیات مدیره جهت تشکیل جلسات هیات امناء برنامه ریزی و اطلاع رسانی خواهد نمود. زمان و مکان تشکیل این جلسات می بایست حداقل 10 روز قبل از موعد تشکیل به اطلاع اعضاء هیات امناء برسد.

  ماده 9: حد نصاب رسمیت جلسات هیات امناء:

  الف – در جلسات عادی حضور حداقل 4 نفر از اعضاء ضروری است و در صورت عدم حصول این حد نصاب جلسه مجددا ظرف مدت ده روز بعد تشکیل می گردد.

  ب – جلسات فوق العاده: حد نصاب رسمیت یافتن جلسات حضور حداقل 5 نفر از اعضاء هیات امنا می باشد که در صورت عدم حصول این نصاب جلسه مجددا ظرف مدت ده روز بعد تشکیل می گردد.

  تبصره 1 : مصوبات جلسات عادی هیات امناء با رای موافق حداقل 4 نفر معتبر می باشد.

  تبصره 2 : مصوبات جلسات فوق العاده هیات امنا با رای حداقل 5 نفر از حاضرین معتبر می باشد.

  تبصره 3 : اخذ تصمیم در خصوص مفاد اساسنامه و یا تغییرات در اساسنامه و انحلال فقط در صلاحیت جلسات فوق العاده می باشد.

  ماده 10: ترکیب و حدود اختیارات هیات مدیره:

  هیات مدیره صندوق که عالی ترین مرجع اجرایی جهت اداره امور صندوق می باشد 5 نفر هستند که توسط هیات امناء برای مدت دو سال به این سمت منصوب می گردند. هیات امناء اعضاء هیات مدیره را از میان خود یا افراد خارج از هیات امناء انتخاب می نماید. در اولین جلسه هیات مدیره هریک از اعضاء براساس رای گیری یا تفاهم یکی از مسئولیت های ذیل را در هیات مدیره عهده دار خواهند شد:

        1- رئیس هیات مدیره (الزاما یکی از اعضاء هیات امناء صندوق)

        2- نائب رئیس هیات مدیره

        3- خزانه دار صندوق

        4- دبیر اجرایی صندوق

        5- منشی هیات مدیره

  امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار صندوق بر عهده سه تن از اعضاء هیات مدیره می باشد که با دو امضاء شامل خزانه دار و یک نفر از بین رئیس و یا نائب رئیس صندوق معتبر می باشد. مکاتبات صندوق نیز با امضاء رئیس هیات مدیره انجام خواهد شد.

  ماده 11: شرح وظایف هیات مدیره:

  هیات مدیره در چهارچوب این اساسنامه وظایف زیر را انجام می دهد:

        1- تنظیم برنامه حق تقدم وام های صندوق

        2- تشخیص ضرورت پرداخت وام های اضطراری با در نظر گرفتن امکانات مالی صندوق

        3- اخذ تصمیم در خصوص گشایش و یا بستن حسابهای بانکی (در صورت ضرورت)

        4- دریافت وجوه و پرداخت وام، تنظیم حسابهای مالی، ثبت عملیات مالی در دفاتر مربوطه

        5- اقدام در جهت عضویت در صندوق های قرض الحسنه جهت استفاده از امکانات مالی سایر صندوق ها

        6- ارائه درخواست برگزاری جلسات هیات امناء عادی و فوق العاده صندوق بر طبق مفاد این اساسنامه

        7- تهیه و ارائه ترازنامه (گزارش کار) مالی سالیانه صندوق جهت ارائه به هیات امناء

        8- بررسی عضویت اعضای جدید صندوق طبق مصوبات هیات امناء و شرایط اساسنامه

        9- تنظیم برنامه نحوه پرداخت وام و اقساط ماهیانه و همچنین ضمانت های مورد نیاز

        10- استخدام و تعیین دستمزد جهت کارکنان مورد نیاز صندوق

        11- تعیین میزان شهریه اعضاء و ارائه به هیات امناء جهت تصویب

        12- بررسی و رسیدگی به وضعیت اعضای بدهکار و متخلف صندوق

  ماده 12: هیات مدیره موظف است تدابیر لازم جهت حسن اجرای اساسنامه و حفظ حقوق افراد صندوق را معمول دارد و همواره اندوخته احتیاطی حداقل معادل 5%سرمایه صندوق را نگه دارد.

  ماده 13: شرح وظایف و حدود و اختیارات بازرس صندوق:

  جهت نظارت کلی بر فعالیت های صندوق و تلاش در جهت حفظ حقوق کلیه اعضاء در چهارچوب اساسنامه هیات امناء یک نفر را از میان خود یا خارج از هیات امناء به عنوان بازرس انتخاب می نماید که وی عهده دار وظایف و اختیارات ذیل می باشد:

        1- نظارت بر روند پرداخت وام توسط هیات مدیره

        2- نظارت بر روند کلیه عملیات مالی صندوق و اظهار نظر در این مورد

        3- رسیدگی در خصوص لغو عضویت موضوع ماده 14 اساسنامه و ارائه گزارش به هیات امناء

        4- حضور در جلسات هیات مدیره به تشخیص خود (بدون حق رای)

        5- ارائه درخواست برگزاری جلسات عادی یا فوق العاده هیات امناء بر طبق ماده 7 اساسنامه

        6- تهیه گزارش سالانه موردی جهت ارائه به هیات امناء

        7- ارزیابی گزارش های هیات مدیره

  تبصره : اعضاء هیات مدیره موظفند در صورت تقاضای بازرس، کلیه دفاتر، مدارک، اسناد و تصمیم گیری های هیات مدیره را در اختیار وی قرار دهند.

   

  فصل چهارم : اعضا صندوق و سایر:

  ماده 14: کلیه افراد حقیقی و حقوقی که ارتباط سازمانی یا خانوادگی با مجموعه بنیاد و یا موسسه فرهنگی آموزشی خواجه نصیرالدین طوسی داشته یا دارند، با دارا بودن شرایط مندرج در ماده 15 این اساسنامه می توانند به عضویت صندوق درآیند.

  عمده گروههای مشمول این ماده عبارتند از: فارغ التحصیلان موسسه، کارکنان موسسه و بنیاد و خانواده های آنان، کارکنان موسسات تابعه و وابسته به موسسه و بنیاد، خانواده فارغ التحصیلان و دانش آموزان موسسه

  تبصره: در صورتی که متقاضی، ارتباط سازمانی یا خانوادگی قبلی با مجموعه بنیاد و یا موسسه نداشته باشد می بایست توسط یک نفر فرد شناخته شده برای اعضاء هیات امناء یا هیات مدیره به صندوق معرفی گردد و هیات مدیره در قبول یا رد تقاضای فرد مختار است.

  ماده 15 : شرایط عضویت:

        1- پذیرش اساسنامه صندوق و کلیه شرایط صندوق

        2- پرداخت حداقل مبلغ عضویت اولیه و همچنین شهریه تعیین شده توسط هیات امناء

        3- رعایت اخلاق و شئون انسانی و اسلامی در روابط اجتماعی صندوق

        4- برقراری ارتباط با صندوق از طریق سامانه الکترونیکی صندوق در بستر اینترنت

  ماده 16: مواردی که منجر به لغو عضویت اعضاء می گردند عبارتند از:

  1- عدم بازپرداخت وام دریافتی از صندوق پس از اتمام مهلت مقرر و دو مرتبه اخطار به فاصله یک ماه توسط هیات مدیره

  2- عدم پرداخت شهریه ماهیانه

  3- عدم رعایت شئون اخلاقی، اجتماعی انسانی و اسلامی

  در کلیه موارد فوق اخذ تصمیم بر عهده هیات مدیره بوده و تصمیم صورت جلسه شده و حداقل سه چهارم اعضاء هیات مدیره می بایست با این تصمیم موافقت داشته باشند. بدیهی است عضو خاطی حق اعتراض به این تصمیم هیات مدیره را خواهد داشت. در صورت اخیر عضو مذکور به بازرس صندوق مراجعه خواهد نمود چنانچه رای بازرس با رای هیات مدیره هماهنگی نداشته باشد موضوع به اولین جلسه هیات امناء ارجاع می گردد. تصمیم هیات امناء در این زمینه لازم الاجرا خواهد بود.

  ماده 17: بنیاد خیریه خواجه نصیر طوسی جهت حمایت از این تشکل با حمایت خیرین به صورت نوبه ای مبالغی را  در حساب خود در صندوق ذخیره می نماید.

  ماده 18: با عنایت به ماهیت اعضاء صندوق و نیز اهداف تعیین شده در این اساسنامه، هیات مدیره مجاز است در طول سال با بهره گیری از حداکثر 20 درصد از سرمایه اعضاء صندوق به افراد بی بضاعت غیر عضو (با اولویت روستا نشینان مناطق محروم کشور) وام قرض الحسنه اعطا نماید.

  ماده 19: با عنایت به پراکندگی مکانی اعضاء و نیز جهت سهولت در بهره گیری از امکانات و خدمات صندوق فعالیتهای صندوق اعم از دریافت و پرداخت ها و نیز ارتباطات با اعضاء از طریق بستر الکترونیکی (اینترنت) انجام خواهد شد.

  ماده 20: با توجه به نیازمندی های روزمره اعضاء به کالاهای مصرفی هیات مدیره می تواند با توجه به ذخایر احتیاطی صندوق نسبت به تهیه مایحتاج کالایی اعضاء اقدام نموده و بر اساس موجودی آنها کالاهای مصرفی را به صورت نقد یا اقساط (به عنوان وام) در اختیار اعضاء متقاضی قرار دهد.

  این اساسنامه در 20 ماده و 5 تبصره در تاریخ 92/09/10 به تایید هیات امناء بنیاد خیریه خواجه نصیر طوسی رسیده است.