در حال بارگذاری ...
 • راه اندازی طرح ضمانت زنجیره ای اخذ وام

  جهت تسهیل در روند ضمانت وام های پرداختی طرح خوشه تضامن جهت ضمانت زنجیره ای وام های پرداختی در صندوق اندوخته طوبی راه اندازی گردید.

  براساس مصوبه هیات مدیره صندوق اندوخته طوبی در مورخه 99/01/20 جهت تسهیل در روند ضمانت وام های پرداختی طرح ضمانت زنجیره ای اعضا تحت عنوان طرح "خوشه تضامن" و به شرح زیر مصوب گردید:

   

  ویژگی های طرح "خوشه تضامن"

  الف- تعاریف و ویژگی ها ی طرح

  1. در طرح خوشه تضامن اعضاء صندوق می توانند به صورت زنجیره ای وام یکدیگر را ضمانت نمایند.

  2. به هر گروه از اعضاء طرح خوشه تضامن یک خوشه گفته می شود.

  3. متقاضیان این طرح در خوشه های سه، پنج و یا هفت نفره ساماندهی می شوند.

  4. ضمانت وام ها در قالب این طرح بصورت تضامنی خواهد بود و تمام اعضاء در خصوص دیون وام سایر اعضاء هم خوشه مسئولیت خواهند داشت. 

  5. عضوی که بخواهد از طرح خوشه تضامن برای ضمانت وامش استفاده کند باید به نحو مقتضی و با شیوه اعلامی توسط صندوق رضایت سایر اعضاء هم خوشه را جلب نماید. 

  6. ضمانت وام طرح خوشه تضامن فقط مخصوص اعضاء یک خوشه است و وام افراد خارج از خوشه را نمی توان ضمانت نمود

  7. در صورت عدم پرداخت اقساط وام توسط هر یک از اعضاء یک خوشه در سه ماه متوالی صندوق مجاز است از تمامی پس اندازها، اسناد و اوراق بهادار اعضاء آن خوشه برای وصول مطالبات خود استفاده نماید.

  8. اعضاء خوشه مانند گذشته و براساس آئین نامه اجرایی صندوق می توانند بصورت انفرادی نیز وامی را ضمانت نمایند که این امر ارتباطی به وام های خوشه مربوطه ندارد.

  9. خروج از خوشه منوط به تسویه وام های قبلی یا تراز مثبت حسابهای بدهکار و بستانکار اعضاء باقیمانده خوشه می باشد. همچنین با معرفی فرد جایگزین امکان خروج از خوشه امکان پذیر می باشد.

  10. در صورتی که هر یک از اعضاء خوشه اقساط معوق وام داشته باشند امکان ضمانت وام جدید را نخواهند داشت.

   ب- شرایط عضویت در طرح خوشه تضامن

   1. تمامی اعضاء طرح باید حداقل 18 سال تمام داشته باشند. 

   2. اعضاء یک خوشه نمی توانند رابطه فامیلی شامل نسبت پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، داماد، عروس، پدر شوهر، پدر زن، مادر شوهر، مادر زن با یکدیگر داشته باشند. 

   3. متقاضیان براساس شناخت و اعتماد قبلی می بایست نسبت به انتخاب هم گروه های خود اقدام نمایند و صندوق دخالتی در معرفی افراد به یکدیگر نخواهد داشت. 

   4. اعضاء هم خوشه می بایست اطلاع کافی از محل سکونت، راه های ارتباطی و... یکدیگر داشته باشند. در صورت بروز هر گونه مشکل، صندوق از افشاء اطلاعات فردی به سایر اعضاء خوشه معذور می باشد.

   5. متقاضیان باید خوشه های سه یا پنج و یا هفت نفره تشکیل دهند و تعداد کمتر یا بیشتر و مابین اعداد ذکر شده برای خوشه ها مورد پذیرش نمی باشد.

   6. هر نفر فقط در یک خوشه می تواند عضو باشد و  عضویت در خوشه جدید منوط به خروج از خوشه قبلی مطابق ضوابط اعلامی می باشد.

   7. ارائه 40 میلیون تومان سفته توسط هریک از اعضاء خوشه سه نفره، یا ارائه 35 میلیون تومان سفته توسط هریک از اعضاء خوشه پنج نفره، یا ارائه 30 میلیون تومان سفته توسط هر یک از اعضاء خوشه هفت نفره.

   8. سفته های ارائه شده توسط اعضاء هر خوشه تا زمان خروج فرد از خوشه در نزد صندوق باقی خواهد ماند. همچنین پشت تمامی سفته های ارائه شده توسط سایر اعضاء هم خوشه امضاء می شود.

   9. متقاضیان شرکت در این طرح در بدو عضویت اعتبار سنجی بانکی می شوند و در صورت نداشتن بدهی معوقه بانکی یا چک برگشتی امکان شرکت در طرح را خواهند داشت.

   10. اطلاعات فردی متقاضی با استفاده از سامانه های هویت سنجی بررسی مجدد خواهد شد لذا لازم است اطلاعات فردی مندرج در صفحه شخصی توسط متقاضی به روز رسانی گردد.

  ج- مزایای مشارکت در طرح

  1. بالا رفتن سقف ضمانت اسنادی به شرح جدول ذیل

  جدول ضمانت اسنادی و اعتباری وام ها

   

  ضمانت با اسناد

  ضمانت اعتباری

  غیر اعضاء

  حداکثر یک وام با سقف مبلغ 200.000.000 ریال فقط با چک

   

  اعضاء عادی

  یک وام تا سقف مجاز صندوق یا دو وام با سقف کل 400.000.000 ریال

  یک وام تا سقف مجاز صندوق و یا دو وام با سقف کل 200.000.00 ریال

  اعضاء در استخدام موسسه یا بنیاد خواجه نصیر طوسی

  یک وام تاسقف مجاز صندوق یا سه وام با سقف کل 500.000.000 ریال

  یک وام تا سقف مجازصندوق و یا سه وام با سقف کل 400.000.00 ریال

  اعضاء خوشه

   3 نفره

  تعداد نامحدود وام با سقف کل 1.300.000.000 ریال

   

  اعضاء خوشه

   5 نفره

  تعداد نامحدود وام با سقف کل 1.900.000.000 ریال

   

  اعضاء خوشه

   7 نفره

  تعداد نامحدود وام با سقف کل 2.300.000.000 ریال

   

   2. عدم نیاز به تامین وثائق مورد نیاز پلکان های جدول ضمانت وام

   3. کم شدن کارمزد دریافت وام متناسب با تعداد اعضاء خوشه (برای خوشه های 3 نفره کارمزد 2.4 درصد، برای خوشه های 5 نفره، 2.3 درصد و برای خوشه های 7 نفره 2.2 درصد می باشد)

   4. عدم نیاز به مراجعه حضوری اعضاء خوشه جهت ضمانت وام (بجز مرحله ثبت نام اولیه)