در حال بارگذاری ...
 • گزارش عملکرد صندوق اندوخته طوبی در آذر ماه 98

  تا پایان آذر ماه سال 98، در مجموع 794 نفر به عضویت در صندوق درآمده اند که از این تعداد 551 نفر اعضاء فعال و 243 نفر نیز اعضاء غیرفعال صندوق می باشند.

  میانگین موجودی اعضاء درحال حاضر 2.770.373.000 ریال می باشد. در طول آذرماه 98 در مجموع 1.780.642.900 ریال بعنوان پس انداز توسط اعضاء به حساب صندوق واریز گردیده است. در این ماه در مجموع 3.947.000.000 ریال وام عادی و مبلغ 116.500.000 ریال وام ویژه در قالب 18 فقره وام به اعضای متقاضی پرداخت گردیده است. همچنین در این مدت 1.790.689.815 ریال اقساط وام عادی و 199.930.000 ریال اقساط وام ویژه توسط اعضاء بازپرداخت گردیده است.

  با این پرداخت ها خلاصه وضعیت کلی صندوق در سال 98 و نیز از بدو تاسیس تا کنون به شرح زیر می باشد:

  گزارش آذرماه

  پس انداز واریزی (ریال) 

  برداشت از حساب

  1.780.642.900

  415.042.000

  وام عادی

   اقساط بازپردختی وام عادی

  3.947.000.000

  1.790.689.815

  وام ویژه

   اقساط بازپردختی وام ویژه

  116.500.000

  199.930.000

  
  

  سال 98

  پس انداز (ریال)

  برداشت از حساب

  مانده پس انداز اعضا

  وام عادی

  اقساط پرداختی

  9.224.757.501

  3.365.024.045

  36.891.792.660

  22.068.400.000

  16.115.253.890

  مانده بدهی وام اعضا

  وام ویژه پرداختی

  اقساط ویژه

  میانگین موجودی اعضاء

   

  32.653.956.110

  966.075.000

  1.865.042.000

  2.770.373.000

   

   

  کل از ابتدا تا کنون

  پس انداز (ریال)

  برداشت از حساب

  مانده پس انداز اعضا

  وام عادی

  اقساط پرداختی

  42.746.980.706

  5.855.188.046

  36.891.792.660

  82.657.120.000

  50.003.163.890

  مانده بدهی وام اعضا

  وام ویژه 

  اقساط بازپرداختی ویژه

  مانده اقساط ویژه

   

  32.653.956.110

  7.563.326.795

  4.792.953.795

  2.770.373.000