در حال بارگذاری ...
 • گزارش عملکرد صندوق اندوخته طوبی در آبان ماه 98

  تا پایان آبان ماه سال 98، در مجموع 791 نفر به عضویت در صندوق درآمده اند که از این تعداد 537 نفر اعضاء فعال و 254 نفر نیز اعضاء غیرفعال صندوق می باشند.

  میانگین موجودی اعضاء درحال حاضر 65.753.595 ریال می باشد. در طول آبانماه 98 در مجموع 818.800.000 ریال بعنوان پس انداز توسط اعضاء به حساب صندوق واریز گردیده است. در این ماه در مجموع 1.020.000.000 ریال در قالب 6 فقره وام به اعضای متقاضی پرداخت گردیده است. همچنین در این مدت 1.167.685.000 ریال اقساط توسط اعضاء بازپرداخت گردیده است.

  با این پرداخت ها خلاصه وضعیت کلی صندوق در سال 98 و نیز از بدو تاسیس تا کنون به شرح زیر می باشد:

  سال 98

  پس انداز (ریال)

  برداشت از حساب

  مانده پس انداز اعضا

  وام های پرداختی

  اقساط پرداختی

  7.226.953.601

  2.949.982.045

  35.309.680.760

  18.121.400.000

  13.146.114.260

  مانده بدهی وام اعضا

  وام ویژه پرداختی

  اقساط ویژه

  مانده اقساط ویژه

   

  31.673.595.740

  849.575.000

  1.554.030.000

  -

   

   

  کل از ابتدا تا کنون

  پس انداز (ریال)

  برداشت از حساب

  مانده پس انداز اعضا

  وام های پرداختی

  اقساط پرداختی

  40.749.826.806

  5.440.146.046

  35.309.680.760

  78.710.120.000

  47.036.524.260

  مانده بدهی وام اعضا

  وام ویژه 

  اقساط بازپرداختی ویژه

  مانده اقساط ویژه

   

  31.673.595.740

  7.446.826.795

  4.486.241.795

  2.960.585.000