در حال بارگذاری ...
 • راه اندازی روش پرداخت هوشمند پس انداز

  برای پرداخت پس انداز ماهیانه و موردی بصورت همزمان در صندوق روش پرداخت هوشمند پس انداز راه اندازی گردید

  از آنجا که ممکن است اعضاء صندوق بخواهند به صورت همزمان هم اقساط پس انداز ماهیانه را پرداخت نمایند و هم  به عنوان پس انداز موردی مبلغی به حساب صندوق واریز نمایند، گزینه پرداخت هوشمند پس انداز ابزاری مناسب برای انجام این کار خواهد بود.

  در این بخش کافیست شما مبلغ پس انداز موردنظر را برحسب ریال وارد نمایید این ابزار براساس وضعیت پس اندازهای قبلی شما این مبلغ را به عنوان پس انداز ماهیانه یا پس انداز موردی و یا ترکیبی از این دو در نظر گرفته و در سبد پرداخت شما ثبت می نماید.

  بسته به مبلغ وارد شده حالت های مختلفی ممکن است رخ دهد که ذیلا با ذکر مثال به توضیح آن خواهیم پرداخت:

  1. مبلغ پس انداز هوشمند کمتر از حدنصاب پس انداز باشد:

  در این حالت کل این مبلغ توسط سامانه به عنوان پس انداز موردی درنظر گرفته می شود:

  مثال: اگر حدنصاب پس انداز ماهیانه 650.000 ریال باشد و عضو مبلغ 500.000 ریال ثبت نموده باشد وضعیت پس اندازها به شکل زیر خواهد بود:

  500.000 + 650.000 * 0 = 500.000

  1.  
  2. مبلغ پس انداز هوشمند برابر با حدنصاب پس انداز ماهیانه باشد:

  در این حالت کل این مبلغ توسط سامانه به عنوان پس انداز ماهیانه درنظر گرفته می شود.

  مثال: اگر حدنصاب پس انداز ماهیانه 650.000 ریال باشد و عضو نیز مبلغ 650.000 ریال ثبت نموده باشد وضعیت پس اندازها به شکل زیر خواهد بود:

  0 + 650.000 * 1 = 650.000

   

  1. مبلغ پس انداز هوشمند بیش از حدنصاب پس انداز ماهیانه باشد:

  در این حالت این مبلغ به ضریبی از حدنصاب پس انداز ماهیانه به علاوه پس انداز موردی تبدیل خواهد شد.

  مثال: اگر حدنصاب پس انداز ماهیانه 650.000 ریال باشد و عضو نیز مبلغ 2.800.000 ریال ثبت نموده باشد وضعیت پس اندازها به شکل زیر خواهد بود:

  200.000 + 650.000 * 4 = 2.800.000

  در این حالت مبلغ پس انداز هوشمند به عنوان چهار قسط پس انداز ماهیانه و 200.000 ریال پس انداز موردی در نظر گرفته خواهد شد.

   

  1. اگر تعداد اقساط پس انداز ماهیانه تا پایان سال جاری کمتر از تعداد پس اندازهای ماهیانه ای باشد که توسط ابزار پس انداز هوشمند درنظر گرفته شده باشد در این حالت مبلغ مازاد نیز به عنوان پس انداز موردی ثبت خواهد شد.

  مثال: اگر حدنصاب پس انداز ماهیانه 650.000 ریال باشد و عضو نیز 2.000.000 ریال پرداخت نموده باشد براساس روال قبلی وضعیت پس اندازها به شکل زیر خواهد بود:

  50.000 + 650.000 * 3 = 2.000.000

  یعنی 3 قسط پس انداز ماهیانه و 50.000 ریال پس انداز موردی در سیستم ثبت خواهد شد.

  اما اگر عضو تا پایان سال جاری تنها 2 قسط باقیمانده پس انداز داشته باشد وضعیت پس اندازها به شکل زیر خواهد بود:

  700.000 + 650.000 * 2 = 2.000.000

   

  1. یادآوری می نماید ارزش امتیازی پس اندازهای ماهیانه و پس اندازهای موردی یکسان است. تنها تفاوت این دونوع امتیاز در آن است که پرداخت پس اندازهای ماهیانه اجباری و پرداخت پس اندازهای موردی اختیاری است.
  2. اقساط پس اندازهای ماهیانه تا پایان سال جاری در پنل عضو فعال می باشد و اقساط پس انداز ماهیانه سال بعد حداکثر تا پایان اسفندماه هر سال معین و در پنل کاربری عضو فعال می گردد.
  3. فعال شدن ابزار پرداخت هوشمند به معنای غیر فعال شدن ابزارهای پرداخت پس انداز ماهیانه و پس انداز موردی در جعبه فرامین نیست و کماکان اعضاء محترم می توانند از آن روش ها نیز استفاده نمایند.
  4. ابزار پرداخت هوشمند برای پرداخت های نیابتی نیز فعال گردیده است و با استفاده از این ابزار عضو از بررسی آخرین وضعیت پس انداز عضو زیرمجموعه خود بی نیاز می گردد.