در حال بارگذاری ...
 • گزارش عملکرد صندوق اندوخته طوبی در شهریور ماه 98

  تا پایان شهریور ماه سال 98، در مجموع 759 نفر به عضویت در صندوق درآمده اند که از این تعداد 531 نفر اعضاء فعال و 228 نفر نیز اعضاء غیرفعال صندوق می باشند.

  میانگین موجودی اعضاء درحال حاضر 64.527.238 ریال می باشد. در طول شهریورماه 98 در مجموع 1.516.776.100 ریال بعنوان پس انداز توسط اعضاء به حساب صندوق واریز گردیده است. در این ماه در مجموع 2.122.500.000 ریال در قالب 15 فقره وام به اعضای متقاضی پرداخت گردیده است. همچنین در این مدت 1.949.897.315 ریال اقساط توسط اعضاء بازپرداخت گردیده است.

  با این پرداخت ها خلاصه وضعیت کلی صندوق در سال 98 و نیز از بدو تاسیس تا کنون به شرح زیر می باشد:

  سال 98

  پس انداز (ریال)

  برداشت از حساب

  مانده پس انداز اعضا

  وام های پرداختی

  اقساط پرداختی

  5.291.786.601

  2.051.832.045

  34.263.963.760

  14.168.900.000

  10.216.769.445

  مانده بدهی وام اعضا

  وام ویژه پرداختی

  اقساط ویژه

  مانده اقساط ویژه

   

  30.650.340.555

  187.500.000

  1.289.755.000

  -

   

   

  کل از ابتدا تا کنون

  پس انداز (ریال)

  برداشت از حساب

  مانده پس انداز اعضا

  وام های پرداختی

  اقساط پرداختی

  38.813.359.806

  4.549.396.046

  34.263.963.760

  74.757.620.000

  44.107.279.445

  مانده بدهی وام اعضا

  وام ویژه 

  اقساط بازپرداختی ویژه

  مانده اقساط ویژه

   

  30.650.340.555

  6.784.751.795

  4.217.666.795

  2.567.085.000